Mini-Icon of the Theotokos

  • Sale
  • Regular price $1.00


Dimensions: 1' x 1.5" x.125" wooden icon